รายการในหมวดรายการสั่งจอง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

สำหรับประวัติตามพุธกาล ผู้บริหารว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตบนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด เป็นผู้ส่งเสด็จพระพุทธองค์ครั้งเสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพุทธบูชา เป็นผู้ถวายอัฐบริขาร เป็นผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์เมื่อครั้งชุมนุมรู้ใหม่ๆ เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ในครั้งนั้น

สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

สำหรับประวัติตามพุธกาล กล่าวไว้ว่า #ท้าวสหัมบดีพรหม สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง